• پروژه برخورد و نفوذ جسم به ورق استیلی به روش لاگرانژین و SPH توسط نرم افزار آباکوس Abaqus Impact Penetration SPH Lagrangian Damage

برخورد و نفوذ جسم به ورق استیلی به روش لاگرانژین و SPH

در این پروژه برخورد پرتابه به یک ورق استیلی و نفوذ آن در ورق به دو روش لاگرانژین و SPH توسط نرم افزار Abaqus شبیه سازی گردیده است. رفتار شکست ماده به روش Ductile Damage تعریف گردیده و پرتابه به صورت صلب در نظر گرفته شده است. در شبیه سازی از روش Dynamic Explicit استفاده گردیده که یک روش دینامیکی غیر خطی در نرم افزار Abaqus است. یکی از قابلیت های منحصر به فرد نرم افزار Abaqus تبدیل محیط لاگرانژین به محیط SPH است. در تغییر شکل های کوچک جواب های مدل لاگرانژین دارای دقت مناسبی بوده و اما با افزایش تغییر شکل و در صورت عدم شبکه بندی مجدد دقت نتایج کاهش می یابد. در نرم این قابلیت وجوددارد که بعد از مقدار تغییر جابه جایی یا زمتن مشخص و یا کرنش مشخص دامنه محاسباتی لاگرانژین به SPH تبدیل گردد. روش SPH برای تغییرهای زیاد قطعه مناسب بوده و از این طریق نتایج مناسبی در کل فرآیند برخود و نفوذ یک پرتابه در جسم دیگر حاصل می گردد. شبیه سازی به ازای سرعت های مختلف برخورد صورت گرفته است. همچینین علاوه بر قطعات فلزی امکان شبیه سازی برخورد پرتابه به قطعات غیر فلزی مانند سرامیک ها و یا کامپوزیت های نیز وجود دارد. نتایج بسیار مناسبی نسبت به نتایج آزمایشگاهی ارائه شده در مقالات مختلف حاصل گردیده است.

By |2017-01-06T13:11:38+00:00ژانویه 6th, 2017|Categories: رشته مکانیک|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

Translate »