• پروژه شبیه سازی جوشکاری قوس الکتریکی و بررسی پارامترهای هندسی و جوشکاری موثر بر تنش های پسماند با استفاده از روش المان محدود و نرم افزار آباکوس Abaqus

شبیه سازی جوشکاری قوس الکتریکی

جوشکاری یکی از رایج ترین روش های اتصال قطعات در صنایع مختلف می باشد. توزیع دمای غیر یکنواخت، تغییر فازها و تغییر شکل های پلاستیک که در هنگام جوشکاری اتفاق می افتد باعث به وجود آمدن اعوجاج در قطعه و در نتیجه ایجاد تنش های پسماند می شود. تنش های پسماند کششی باعث کاهش عمر خستگی و مقاومت به خزش در قطعه، افزایش احتمال ایجاد ترک و شکست ترد و کاهش مقاومت قطعه می شود بنابراین بررسی تنش های پسماند از اهمیت بالایی برخوردار است.
در این تحقیق جوشکاری قوس الکتریکی توسط المان محدود مدل سازی شده و اثر پارامترهای هندسی و جوشکاری بر روی تنش های پسماند بررسی شده است. شبیه سازی توسط نرم افزار ABAQUS صورت گرفته است که مدل شامل یک مدل سه بعدی، منبع حرارتی متحرک، تغییر فاز جامد به مایع، خواص ماده وابسته به دما، خواص الاستیک و پلاستیک، کرنش سختی سینماتیکی و انتقال حرارت گذرا می باشد. برای آنالیز از روش شبه نیوتنی استفاده شده است و نوع حل به صورت کوپل حرارتی- سازه ای می باشد که حل حرارتی و سازه ای به موازات یکدیگر صورت می گیرد. توزیع دمای قطعه در زمان های مختلف و تنش های پسماند حاصل از شبیه سازی جوشکاری با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است که نتایج حاصل از دو روش با یکدیگر مطابقت داشتند. روش Hole drilling برای اندازه کیری تنش های پسماند استفاده شده است و توزیع دمای قطعه در زمان های مختلف توسط ترموکوپل اندازه گیری شده است. بعد از شبیه سازی اثر پارامتر های؛ سرعت جوشکاری، اندازه الکترود، ضخامت قطعه و ولتاژ و جریان ورودی بر روی تنش های پسماند بررسی شده است.

By |2017-01-06T12:15:35+00:00ژانویه 6th, 2017|Categories: رشته مکانیک|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

Translate »