• انجام پروژه بررسی استحکام دیوارهای بتونی، آجری، آجری تقویت شده با FRP و آجری تقویت شده با مش با آباکوس Abaqus Hyperelastic concrete damage plasticity

بررسی استحکام دیوارهای بتونی، آجری، آجری تقویت شده با FRP و مش

در این پروژه دیوارهای مختلف بتنی، آجری، آجری تقویت شده با FRP و آجری تقویت شده با مش در ضخامت های ۱۰، ۲۲ و ۳۵ سانتی متری و در ارتفاع ها و عرض های مختلف به روش المان محدود (Finite Element) و به کمک نرم افزار آباکوس (Abaqus) شبیه سازی گردیده است. برای مدل سازی دیوار بتنی از مدل Concrete damage plasticity و برای مدل سازی ماده آجر از مدل Hyperelastic و نتایج تست ازمایشگاهی آجر استفاده گردیده است. آجرها به صورت مجزا مدل سازی شده و با چیدمان مناسب آجرها دیوار ایجاد گردیده است. خواص ملات بین دیوارها با استفاده از المان های Cohesive مدل سازی گردیده است. همچنین دیوارها در حالتی که با شبکه فلزی تقویت شده اند مورد بررسی قرار گرفته است. استحکام دیوار در حالتی که توسط لایه FRP که لایه کامپوزیتی است نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در دیوار بتونی شبکه فلزی داخل دیوار نیز مدل سازی گردیده است. دیوار تحت بار عرض قرار گرفته و در حالت های مختلف استحکام دیوار با یکدیگر مقایسه گردیده است. همچنین نتایج حاصله با نتایج آزمایشگاهی مقایسه و صحت نتایج بررسی گردیده است. از روش دینامیکی Dynamic Explicit برای شبیه سازی رفتار دیوار استفاده گردیده است. این پروژه توسط نرم افزار تجاری آباکوس Abaqus و در مقیاس میکرو صورت گرفته است یعنی در آنالیزهای صورت گرفته آجرها و ملات به صورت مجزا مدل سازی گردیده است و اتصال آنها و همچنین شکست و جدایش ملات بین آجرها در نظر گرفته شده است.

By |2017-01-06T23:00:25+00:00ژانویه 6th, 2017|Categories: رشته عمران|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

Translate »