• به طور کلی در فیلم آموزشی شبیه سازی انتشار دود خارج شده از یک دودکش در هوا با نرم افزار ANSYS CFX با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • تنظیمات محیط شبکه در در workbench نرم افزار Ansys
  • ایجاد شبکه های لایه مرزی جهت رسیدن به YPlus مناسب
  • تنظیمات دامنه محسباتی سیال، ویژگی های سیال هوا
  • تعریف مدل آشفتگی k-ε و تنظیمات آن
  • تعریف دود به صورت Additional Variable
  • تعریف شرایط مرزی خروج دود و تابع زمانی آن
  • تنظیمات روش حل پایدار و گذار در نرم افزار ANSYS CFX
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • انجام تنظیمات روش حل متوالی دو مرحله پایدار و گذرا و تنظیمات پردازش موازی
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر
  • خروجی گرفتن نحوه انتشار دود در هوا به صورت Isosurface

  مدت زمان فیلم آموزشی : 17 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار سی اف ایکس

 • به طور کلی در فیلم آموزشی شبیه سازی برخورد جسم به کیسه هوا و بررسی تغییر فشار بالشتک و دینامیک جسم با موارد زیر در نرم افزار آباکوس (ABAQUS) آشنا می شوید.

  • ایجاد مدل هندسی به صورت Shell
  • تعریف ویژگی های لاستیک به کمک مدل هایپرالاستیک Hyperelastic
  • تعریف ویژگی های جسم صلب و نسبت دادن وزن به آن
  • مونتاژ کردن جسم صلب و کیسه هوا نسبت به یکدیگر
  • تعریف فشار اولیه داخل کیسه هوا Airbag به کمک مدل Fluid Cavity در نرم افزار آباکوس ABAQUS
  • تعریف نوع تماس بین جسم صلب و کیسه هوا
  • نسبت دادن شرایط مرزی و سرعت اولیه به جسم
  • تنظیمات مربوط به ثبت دینامیک جسم و فشار داخل کیسه هوا
  • شبکه بندی قطعه و تعیین نوع المان
  • انجام تنظیمات پرداز موازی و حل مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 16 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس و فایل اکسل داده ها

 • به طور کلی در این فیلم آموزشی ت شبیه سازی برخورد توپ حاوی سیال هوا با تور و بررسی دینامیک توپ و تغییرات فشار داخل آن با موارد زیر در نرم افزار آباکوس (Abaqus) آشنا می شوید.

  • ایجاد مدل هندسی به صورت Shell و Wire
  • تعریف ویژگی های لاستیک به کمک مدل هایپرالاستیک Hyperelastic
  • تعریف ویژگی های تور به کمک مدل الاستیک و المان های Truss
  • مونتاژ کردن توپ و تور نسبت به یکدیگر
  • تعریف فشار داخلی توپ به کمک مدل Fluid Cavity در نرم افزار آباکوس ABAQUS
  • ایجاد نیروی اولیه در لینک های تور به کمک Stress
  • نسبت دادن شرایط مرزی و سرعت اولیه به توپ
  • شبکه بندی قطعه و تعیین نوع المان
  • انجام تنظیمات پرداز موازی و حل مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 15 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس و فایل اکسل داده ها

 • به طور کلی در این فیلم آموزشی بررسی شکست بتن مسلح در برابر بار انفجار در هوا با موارد زیر در نرم افزار آباکوس (Abaqus) آشنا می شوید.

  • مدل سازی هندسی قطعات به صورت Solid و Wire
  • تعریف رفتار پلاستیک و شکست بتن با استفاده از مدل concrete damage plasticity
  • تنظیمات دو روش حل غیر خطی و دینامیکی Explicit
  • تعریف اتصال بین بتن و شبکه آرماتور به روش مدفون کردن
  • اعمال شرایط مرزی به پایه ستون
  • تعریف محل انفجار و تعیین مدل انفجاری و تاثیر آن بر پایه بتنی
  • تعیین نوع و ابعاد المان ها و ایجاد شبکه بر روی مدل هندسی
  • انجام تنظیمات پرداز موازی و حل مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 17 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس و داده های ورودی به صورت اکسل

 • به طور کلی در فیلم آموزشی تحلیل حرکت شناور با پروفیل بدنه سخت Hard Chine بر روی سطح آزاد سیال به صورت دو فازی روش CFD و روش حجم سیال VOF و روش عددی CFD با نرم افزار ANSYS CFX با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • ایجاد دامنه محاسباتی اطراف مدل شناور دوبدنه در نرم افزار ANSYS
  • ایجاد برش اولیه دامنه محاسباتی جهت تعریف سطح آزاد سیال
  • تنظیمات محیط شبکه در در workbench نرم افزار Ansys
  • ایجاد شبکه های لایه مرزی جهت رسیدن به YPlus مناسب
  • تنظیمات دامنه محسباتی سیال
  • تعریف مدل آشفتگی انتقال رینولدز SST و تنظیمات آن
  • تعریف متغیرهای درگ و لیفت و مانیتور کردن آن ها در حین حل
  • تعریف شرایط مرزی ورودی و خروجی جریان
  • تعریف شرط مرزی تقارن و دیواره های بدون لغزش و با لغزش
  • تعریف متغیرهای حجم سیال به صورت Expression
  • تعریف روش حجم سیال جهت تفکیک دو فاز سیال آب و سیال هوا
  • تنظیمات روش حل پایدار در نرم افزار ANSYS CFX و مدل کوپل حجم سیال و معادلات انتقال جریان
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • انجام تنظیمات روش حل متوالی دو مرحله پایدار و گذرا و تنظیمات پردازش موازی
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 21 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار انسیس، فایل مدل هندسی و شبکه

 • به طور کلی در فیلم آموزشی تحلیل نوسان صفحه در آب به صورت کوپل دو طرفه سازه و سیال FSI با نرم افزار ANSYS CFX و روش CFD با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • تنظیمات بخش سازه ای و گذرا ئر نرم افزار انسیس ANSYS
  • ایجاد مدل هندسی قطعه و محیط سیال در بخش هندسی نرم افزار انسیس ANSYS
  • ایجاد شبکه سازه ای بر روی قطعه
  • تنظیمات روش حل گذرا از جمله شرایط مرزی و بخش های اتصال ئر کوپل بین سازه و سیال
  • انتقال و کوپل بخش سازه ای و بخش سیالاتی مسئله در workbench انسیس
  • ایجاد شبکه محاسباتی بر روی دامنه محاسباتی سیال
  • تنطیمات بخش سیالاتی و شرایط مرزی
  • تعیین مرز انتقال داده بین سیال و سازه در بخش سیالاتی مسئله
  • تعیین مدل آشفتگی و زمان حل و کدنویسی های لازم
  • تعریف مدل آشفتگی k-ε و تنظیمات آن
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • تنظیمات پردازش موازی و اجرای مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 20 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار انسیس، فایل مدل هندسی و شبکه

 • به طور کلی در فیلم آموزشی تحلیل شیر توپی Check Valve به صورت کوپل سیال و سازه FSI با نرم افزار ANSYS CFX و روش CFD با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • وارد کردن مدل هندسی به بخش هندسه workbench انسیس
  • ایجاد برش بر روی مدل هندسی
  • تنظیمات محیط شبکه در در workbench نرم افزار ANSYS
  • ایجاد شبکه های لایه مرزی جهت رسیدن به YPlus مناسب
  • تنظیمات دامنه محسباتی سیال
  • تعریف تغییر شکل در شبکه در دامنه محاسباتی سیال
  • تعریف روش حل گذرا
  • کوپل معادلات شش درجه آزادی صلب با معادلات دینامیکی سیال
  • تعیین پارامترهای مختلف جسم صلب از جمله جرم و نیروی فنر
  • تعریف مدل آشفتگی k-ε و تنظیمات آن
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • تنظیمات پردازش موازی و اجرای مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 20 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار سی اف ایکس، فایل مدل هندسی و شبکه

 • به طور کلی در فیلم آموزشی شبیه سازی کاویتاسیون طبیعی Super Cavitation اطراف هیدروفویل با نرم افزار ANSYS CFX و روش CFD با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • وارد کردن مدل هندسی به بخش هندسه workbench انسیس
  • تنظیمات محیط شبکه در در workbench نرم افزار ANSYS
  • ایجاد شبکه های لایه مرزی جهت رسیدن به YPlus مناسب
  • تنظیمات دامنه محسباتی سیال
  • تعریف رفتار دو ماده آب و بخار آب
  • تنظیمات مدل دو فازی همگن
  • تنظیمات روش حل پایدار
  • تعیین مدل آشفتگی و پارامترهای آن
  • تعریف مدل آشفتگی انتقال رینولدز SST و تنظیمات آن
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • تنظیمات پردازش موازی و اجرای مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 17 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار سی اف ایکس، فایل مدل هندسی و شبکه

 • به طور کلی در فیلم آموزشی تحلیل خوردگی و حرکت سیال و ذرات سنگ معلق در آن در لوله با شیر پروانه ای با نرم افزار ANSYS CFX و روش CFD با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • وارد کردن مدل هندسی به بخش هندسه workbench انسیس
  • تنظیمات محیط شبکه در در workbench نرم افزار ANSYS
  • ایجاد شبکه های لایه مرزی جهت رسیدن به YPlus مناسب
  • تنظیمات دامنه محسباتی سیال
  • تعریف روش خوردگی
  • تعیین روش کوپل کامل ذرات و سیال و تعیین تعداد ذرات سیال در این روش
  • تعیین روش کوپل یک طرفه ذرات و سیال و تعیین تعداد ذرات سیال در این روش
  • تعیین ابعاد ذرات سنگ در سیال آب در نرم افزار CFX
  • تعریف مدل آشفتگی انتقال رینولدز SST و تنظیمات آن
  • تعریف پروفیل تکامل یافته در ورودی لوله به صورت معادله
  • تعریف شرایط مرزی ورودی و خروجی جریان
  • تنظیمات روش حل پایدار در نرم افزار ANSYS CFX
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • تنظیمات پردازش موازی و اجرای مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 22 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار سی اف ایکس، فایل مدل هندسی و شبکه

 • به طور کلی در فیلم آموزشی تحلیل آیرودینامیک هواپیما لیرجت Learjet 35 با نرم افزار ANSYS CFX و روش CFD با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • ایجاد دامنه محاسباتی اطراف مدل هواپیما در نرم افزار ANSYS
  • بر طرف کردن نقص های هندسی با ابزارهای نرم افزار انسیس
  • تنظیمات محیط شبکه در در workbench نرم افزار ANSYS
  • ایجاد شبکه های لایه مرزی جهت رسیدن به YPlus مناسب
  • تنظیمات دامنه محسباتی سیال
  • تعریف مدل آشفتگی انتقال رینولدز SST و تنظیمات آن
  • تعریف متغیرهای درگ و لیفت و مانیتور کردن آن ها در حین حل
  • تعریف شرایط مرزی ورودی و خروجی جریان
  • تعریف شرط مرزی تقارن و دیواره های بدون لغزش و با لغزش
  • تنظیمات روش حل پایدار در نرم افزار ANSYS CFX
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • انجام تنظیمات روش حل پایدار و تنظیمات پردازش موازی
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 18 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار سی اف ایکس، فایل مدل هندسی و شبکه

 • به طور کلی در فیلم آموزشی تحلیل هیدرودینامیک دلفین بر روی سطح آب به صورت دو فازی و روش حجم سیال VOF و روش عددی CFD با نرم افزار ANSYS CFX با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • ایجاد دامنه محاسباتی اطراف مدل دلفین در نرم افزار ANSYS
  • ایجاد برش اولیه دامنه محاسباتی جهت تعریف سطح آزاد سیال
  • تنظیمات محیط شبکه در در workbench نرم افزار Ansys
  • ایجاد شبکه های لایه مرزی جهت رسیدن به YPlus مناسب
  • تنظیمات دامنه محسباتی سیال
  • تعریف مدل آشفتگی انتقال رینولدز SST و تنظیمات آن
  • تعریف متغیرهای درگ و لیفت و مانیتور کردن آن ها در حین حل
  • تعریف شرایط مرزی ورودی و خروجی جریان
  • تعریف شرط مرزی تقارن و دیواره های بدون لغزش و با لغزش
  • تعریف متغیرهای حجم سیال به صورت Expression
  • تعریف روش حجم سیال جهت تفکیک دو فاز سیال آب و سیال هوا
  • تنظیمات روش حل پایدار در نرم افزار ANSYS CFX و مدل کوپل حجم سیال و معادلات انتقال جریان
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • انجام تنظیمات روش حل متوالی دو مرحله پایدار و گذرا و تنظیمات پردازش موازی
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 21 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار سی اف ایکس

 • به طور کلی در این فیلم آموزشی شبیه سازی پتانسیل خروجی از پیزوالکتریک تحت تغییر شکل نوسانی با موارد زیر در نرم افزار آباکوس (Abaqus) آشنا می شوید.

  • مدل سازی هندسی قطعات به صورت Solid
  • تعریف رفتار الاستیک پیزوالکتریک به صورت ماده اورتوتروپیک Orthotropic
  • تعریف رفتار پیزوالکتریک به صورت تنش
  • تعریف رفتار دی الکتریک پیزوسرامیک PZT4
  • تنظیمات روش دینامیکی Implicit جهت حل مسئله در بعد زمان
  • تنظیمات خروجی اختلاف پتانسیل
  • شبکه بندی قطعه و تعیین نوع المان
  • اعمال قیود و تغییر شکل نوسانی
  • انجام تنظیمات پرداز موازی و حل مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 9 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس و فایل اکسل داده ها

Translate »