• به طور کلی در این فیلم آموزشی ت شبیه سازی برخورد توپ حاوی سیال هوا با تور و بررسی دینامیک توپ و تغییرات فشار داخل آن با موارد زیر در نرم افزار آباکوس (Abaqus) آشنا می شوید.

  • ایجاد مدل هندسی به صورت Shell و Wire
  • تعریف ویژگی های لاستیک به کمک مدل هایپرالاستیک Hyperelastic
  • تعریف ویژگی های تور به کمک مدل الاستیک و المان های Truss
  • مونتاژ کردن توپ و تور نسبت به یکدیگر
  • تعریف فشار داخلی توپ به کمک مدل Fluid Cavity در نرم افزار آباکوس ABAQUS
  • ایجاد نیروی اولیه در لینک های تور به کمک Stress
  • نسبت دادن شرایط مرزی و سرعت اولیه به توپ
  • شبکه بندی قطعه و تعیین نوع المان
  • انجام تنظیمات پرداز موازی و حل مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 15 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس و فایل اکسل داده ها

 • به طور کلی در این فیلم آموزشی بررسی شکست بتن مسلح در برابر بار انفجار در هوا با موارد زیر در نرم افزار آباکوس (Abaqus) آشنا می شوید.

  • مدل سازی هندسی قطعات به صورت Solid و Wire
  • تعریف رفتار پلاستیک و شکست بتن با استفاده از مدل concrete damage plasticity
  • تنظیمات دو روش حل غیر خطی و دینامیکی Explicit
  • تعریف اتصال بین بتن و شبکه آرماتور به روش مدفون کردن
  • اعمال شرایط مرزی به پایه ستون
  • تعریف محل انفجار و تعیین مدل انفجاری و تاثیر آن بر پایه بتنی
  • تعیین نوع و ابعاد المان ها و ایجاد شبکه بر روی مدل هندسی
  • انجام تنظیمات پرداز موازی و حل مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 17 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس و داده های ورودی به صورت اکسل

 • به طور کلی در فیلم آموزشی شبیه سازی نحوه تسخیر موج ضربه ای در جریان های خارجی با موارد زیر در نرم افزار فلوئنت (Fluent) آشنا می شوید.

  • مدل سازی جریان تراکم پذیر (استفاده از مدل گاز ایده ال) • تنظیم شرایط مرزی برای جریان تراکم پذیر در نرم افزار فلوئنت (Fluent) • مدل آشفتگی اسپالارت آلماراس و Wall Y plus • الگوریتم PRESSURE-Coupled • استفاده از Surface Monitor برای بررسی همگرایی در نرم افزار فلوئنت (Fluent) • استفاده از Adaption برای تسخیر دقیق موج • رسم کانتورهای مختلف • چگونگی مشخص کردن جدایش جریان در نرم افزار فلوئنت (Fluent) • پیدا کردن محل دقیق موج • محاسبه ضرایب لیفت، درگ و گشتاور • استفاده از نرم افزار Tecplot جهت رسم شکل دقیق موج به صورت Shadowgraph و Shock الف- رسم چند نمودار نرم افزار تک پلات ب- وارد کردن خروجی فلوئنت به تک پلات ج- نمایش دقیق موج توسط تک پلات

  مدت زمان فیلم آموزشی : 28 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : نیرویی

  زبان فیلم آموزشی : فارسی

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار فلوئنت

 • به طور کلی در فیلم آموزشی تحلیل حرکت شناور با پروفیل بدنه سخت Hard Chine بر روی سطح آزاد سیال به صورت دو فازی روش CFD و روش حجم سیال VOF و روش عددی CFD با نرم افزار ANSYS CFX با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • ایجاد دامنه محاسباتی اطراف مدل شناور دوبدنه در نرم افزار ANSYS
  • ایجاد برش اولیه دامنه محاسباتی جهت تعریف سطح آزاد سیال
  • تنظیمات محیط شبکه در در workbench نرم افزار Ansys
  • ایجاد شبکه های لایه مرزی جهت رسیدن به YPlus مناسب
  • تنظیمات دامنه محسباتی سیال
  • تعریف مدل آشفتگی انتقال رینولدز SST و تنظیمات آن
  • تعریف متغیرهای درگ و لیفت و مانیتور کردن آن ها در حین حل
  • تعریف شرایط مرزی ورودی و خروجی جریان
  • تعریف شرط مرزی تقارن و دیواره های بدون لغزش و با لغزش
  • تعریف متغیرهای حجم سیال به صورت Expression
  • تعریف روش حجم سیال جهت تفکیک دو فاز سیال آب و سیال هوا
  • تنظیمات روش حل پایدار در نرم افزار ANSYS CFX و مدل کوپل حجم سیال و معادلات انتقال جریان
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • انجام تنظیمات روش حل متوالی دو مرحله پایدار و گذرا و تنظیمات پردازش موازی
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 21 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار انسیس، فایل مدل هندسی و شبکه

 • به طور کلی در فیلم آموزشی تحلیل نوسان صفحه در آب به صورت کوپل دو طرفه سازه و سیال FSI با نرم افزار ANSYS CFX و روش CFD با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • تنظیمات بخش سازه ای و گذرا ئر نرم افزار انسیس ANSYS
  • ایجاد مدل هندسی قطعه و محیط سیال در بخش هندسی نرم افزار انسیس ANSYS
  • ایجاد شبکه سازه ای بر روی قطعه
  • تنظیمات روش حل گذرا از جمله شرایط مرزی و بخش های اتصال ئر کوپل بین سازه و سیال
  • انتقال و کوپل بخش سازه ای و بخش سیالاتی مسئله در workbench انسیس
  • ایجاد شبکه محاسباتی بر روی دامنه محاسباتی سیال
  • تنطیمات بخش سیالاتی و شرایط مرزی
  • تعیین مرز انتقال داده بین سیال و سازه در بخش سیالاتی مسئله
  • تعیین مدل آشفتگی و زمان حل و کدنویسی های لازم
  • تعریف مدل آشفتگی k-ε و تنظیمات آن
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • تنظیمات پردازش موازی و اجرای مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 20 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار انسیس، فایل مدل هندسی و شبکه

 • به طور کلی در فیلم آموزشی تحلیل شیر توپی Check Valve به صورت کوپل سیال و سازه FSI با نرم افزار ANSYS CFX و روش CFD با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • وارد کردن مدل هندسی به بخش هندسه workbench انسیس
  • ایجاد برش بر روی مدل هندسی
  • تنظیمات محیط شبکه در در workbench نرم افزار ANSYS
  • ایجاد شبکه های لایه مرزی جهت رسیدن به YPlus مناسب
  • تنظیمات دامنه محسباتی سیال
  • تعریف تغییر شکل در شبکه در دامنه محاسباتی سیال
  • تعریف روش حل گذرا
  • کوپل معادلات شش درجه آزادی صلب با معادلات دینامیکی سیال
  • تعیین پارامترهای مختلف جسم صلب از جمله جرم و نیروی فنر
  • تعریف مدل آشفتگی k-ε و تنظیمات آن
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • تنظیمات پردازش موازی و اجرای مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 20 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار سی اف ایکس، فایل مدل هندسی و شبکه

 • به طور کلی در فیلم آموزشی شبیه سازی کاویتاسیون طبیعی Super Cavitation اطراف هیدروفویل با نرم افزار ANSYS CFX و روش CFD با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • وارد کردن مدل هندسی به بخش هندسه workbench انسیس
  • تنظیمات محیط شبکه در در workbench نرم افزار ANSYS
  • ایجاد شبکه های لایه مرزی جهت رسیدن به YPlus مناسب
  • تنظیمات دامنه محسباتی سیال
  • تعریف رفتار دو ماده آب و بخار آب
  • تنظیمات مدل دو فازی همگن
  • تنظیمات روش حل پایدار
  • تعیین مدل آشفتگی و پارامترهای آن
  • تعریف مدل آشفتگی انتقال رینولدز SST و تنظیمات آن
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • تنظیمات پردازش موازی و اجرای مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 17 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار سی اف ایکس، فایل مدل هندسی و شبکه

 • به طور کلی در فیلم آموزشی تحلیل خوردگی و حرکت سیال و ذرات سنگ معلق در آن در لوله با شیر پروانه ای با نرم افزار ANSYS CFX و روش CFD با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • وارد کردن مدل هندسی به بخش هندسه workbench انسیس
  • تنظیمات محیط شبکه در در workbench نرم افزار ANSYS
  • ایجاد شبکه های لایه مرزی جهت رسیدن به YPlus مناسب
  • تنظیمات دامنه محسباتی سیال
  • تعریف روش خوردگی
  • تعیین روش کوپل کامل ذرات و سیال و تعیین تعداد ذرات سیال در این روش
  • تعیین روش کوپل یک طرفه ذرات و سیال و تعیین تعداد ذرات سیال در این روش
  • تعیین ابعاد ذرات سنگ در سیال آب در نرم افزار CFX
  • تعریف مدل آشفتگی انتقال رینولدز SST و تنظیمات آن
  • تعریف پروفیل تکامل یافته در ورودی لوله به صورت معادله
  • تعریف شرایط مرزی ورودی و خروجی جریان
  • تنظیمات روش حل پایدار در نرم افزار ANSYS CFX
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • تنظیمات پردازش موازی و اجرای مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 22 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار سی اف ایکس، فایل مدل هندسی و شبکه

 • به طور کلی در فیلم آموزشی تحلیل آیرودینامیک هواپیما لیرجت Learjet 35 با نرم افزار ANSYS CFX و روش CFD با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • ایجاد دامنه محاسباتی اطراف مدل هواپیما در نرم افزار ANSYS
  • بر طرف کردن نقص های هندسی با ابزارهای نرم افزار انسیس
  • تنظیمات محیط شبکه در در workbench نرم افزار ANSYS
  • ایجاد شبکه های لایه مرزی جهت رسیدن به YPlus مناسب
  • تنظیمات دامنه محسباتی سیال
  • تعریف مدل آشفتگی انتقال رینولدز SST و تنظیمات آن
  • تعریف متغیرهای درگ و لیفت و مانیتور کردن آن ها در حین حل
  • تعریف شرایط مرزی ورودی و خروجی جریان
  • تعریف شرط مرزی تقارن و دیواره های بدون لغزش و با لغزش
  • تنظیمات روش حل پایدار در نرم افزار ANSYS CFX
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • انجام تنظیمات روش حل پایدار و تنظیمات پردازش موازی
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 18 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار سی اف ایکس، فایل مدل هندسی و شبکه

 • به طور کلی در فیلم آموزشی تحلیل هیدرودینامیک دلفین بر روی سطح آب به صورت دو فازی و روش حجم سیال VOF و روش عددی CFD با نرم افزار ANSYS CFX با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • ایجاد دامنه محاسباتی اطراف مدل دلفین در نرم افزار ANSYS
  • ایجاد برش اولیه دامنه محاسباتی جهت تعریف سطح آزاد سیال
  • تنظیمات محیط شبکه در در workbench نرم افزار Ansys
  • ایجاد شبکه های لایه مرزی جهت رسیدن به YPlus مناسب
  • تنظیمات دامنه محسباتی سیال
  • تعریف مدل آشفتگی انتقال رینولدز SST و تنظیمات آن
  • تعریف متغیرهای درگ و لیفت و مانیتور کردن آن ها در حین حل
  • تعریف شرایط مرزی ورودی و خروجی جریان
  • تعریف شرط مرزی تقارن و دیواره های بدون لغزش و با لغزش
  • تعریف متغیرهای حجم سیال به صورت Expression
  • تعریف روش حجم سیال جهت تفکیک دو فاز سیال آب و سیال هوا
  • تنظیمات روش حل پایدار در نرم افزار ANSYS CFX و مدل کوپل حجم سیال و معادلات انتقال جریان
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • انجام تنظیمات روش حل متوالی دو مرحله پایدار و گذرا و تنظیمات پردازش موازی
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 21 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار سی اف ایکس

 • به طور کلی در فیلم آموزشی شبیه سازی برخورد جسم به کیسه هوا و بررسی تغییر فشار بالشتک و دینامیک جسم با موارد زیر در نرم افزار آباکوس (ABAQUS) آشنا می شوید.

  • ایجاد مدل هندسی به صورت Shell
  • تعریف ویژگی های لاستیک به کمک مدل هایپرالاستیک Hyperelastic
  • تعریف ویژگی های جسم صلب و نسبت دادن وزن به آن
  • مونتاژ کردن جسم صلب و کیسه هوا نسبت به یکدیگر
  • تعریف فشار اولیه داخل کیسه هوا Airbag به کمک مدل Fluid Cavity در نرم افزار آباکوس ABAQUS
  • تعریف نوع تماس بین جسم صلب و کیسه هوا
  • نسبت دادن شرایط مرزی و سرعت اولیه به جسم
  • تنظیمات مربوط به ثبت دینامیک جسم و فشار داخل کیسه هوا
  • شبکه بندی قطعه و تعیین نوع المان
  • انجام تنظیمات پرداز موازی و حل مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 16 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس و فایل اکسل داده ها

 • به طور کلی در این فیلم آموزشی شبیه سازی پتانسیل خروجی از پیزوالکتریک تحت تغییر شکل نوسانی با موارد زیر در نرم افزار آباکوس (Abaqus) آشنا می شوید.

  • مدل سازی هندسی قطعات به صورت Solid
  • تعریف رفتار الاستیک پیزوالکتریک به صورت ماده اورتوتروپیک Orthotropic
  • تعریف رفتار پیزوالکتریک به صورت تنش
  • تعریف رفتار دی الکتریک پیزوسرامیک PZT4
  • تنظیمات روش دینامیکی Implicit جهت حل مسئله در بعد زمان
  • تنظیمات خروجی اختلاف پتانسیل
  • شبکه بندی قطعه و تعیین نوع المان
  • اعمال قیود و تغییر شکل نوسانی
  • انجام تنظیمات پرداز موازی و حل مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 9 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس و فایل اکسل داده ها

Translate »