• به طور کلی در فیلم آموزشی شبیه سازی کاویتاسیون طبیعی Super Cavitation اطراف هیدروفویل با نرم افزار ANSYS CFX و روش CFD با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • وارد کردن مدل هندسی به بخش هندسه workbench انسیس
  • تنظیمات محیط شبکه در در workbench نرم افزار ANSYS
  • ایجاد شبکه های لایه مرزی جهت رسیدن به YPlus مناسب
  • تنظیمات دامنه محسباتی سیال
  • تعریف رفتار دو ماده آب و بخار آب
  • تنظیمات مدل دو فازی همگن
  • تنظیمات روش حل پایدار
  • تعیین مدل آشفتگی و پارامترهای آن
  • تعریف مدل آشفتگی انتقال رینولدز SST و تنظیمات آن
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • تنظیمات پردازش موازی و اجرای مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 17 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار سی اف ایکس، فایل مدل هندسی و شبکه

 • به طور کلی در فیلم آموزشی تحلیل انتقال حرارت در مبدل حرارتی الکتریکی Heat Coil با نرم افزار ANSYS CFX و روش CFD با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • وارد کردن مدل هندسی به بخش هندسه workbench انسیس
  • تنظیمات محیط شبکه در در workbench نرم افزار ANSYS
  • ایجاد شبکه های لایه مرزی جهت رسیدن به YPlus مناسب
  • تنظیمات دامنه محسباتی سیال
  • تعریف رفتار مواد مختلف از جمله کربنات کلسیم
  • تعریف نوع تماس بین کویل و سیال آب
  • تعریف دامنه محاسباتی جسم جامد و تنطیمات حل الکتریکی
  • تعریف مدل آشفتگی انتقال رینولدز K-E و تنظیمات آن
  • تعریف شرایط مرزی مختلف از جمله شرایط ورودی و خروجی جریان و یا اختلاف ولتاژ دو سر کویل
  • تنظیمات روش حل پایدار در نرم افزار ANSYS CFX
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • تنظیمات پردازش موازی و اجرای مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 23 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار سی اف ایکس، فایل مدل هندسی و شبکه

 • به طور کلی در فیلم آموزشی تحلیل سیالاتی بیرینگ چرخشی با سیال غیر نیوتنی با نرم افزار ANSYS CFX و روش CFD با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • وارد کردن مدل هندسی به بخش هندسه workbench انسیس
  • تنظیمات محیط شبکه در در workbench نرم افزار ANSYS
  • ایجاد شبکه های لایه مرزی جهت رسیدن به YPlus مناسب
  • تنظیمات دامنه محسباتی سیال
  • تعریف ماده غیرنیوتنی به کمک روش توانی
  • تعریف شرط مرزی دیواره چرخشی
  • تعریف مدل آشفتگی انتقال رینولدز K-E و تنظیمات آن
  • تعریف شرایط مرزی متقارن و دیواره
  • تنظیمات روش حل پایدار در نرم افزار ANSYS CFX
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • تنظیمات پردازش موازی و اجرای مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 14 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار سی اف ایکس، فایل مدل هندسی و شبکه

 • به طور کلی در فیلم آموزشی تحلیل خوردگی و حرکت سیال و ذرات سنگ معلق در آن در لوله با شیر پروانه ای با نرم افزار ANSYS CFX و روش CFD با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • وارد کردن مدل هندسی به بخش هندسه workbench انسیس
  • تنظیمات محیط شبکه در در workbench نرم افزار ANSYS
  • ایجاد شبکه های لایه مرزی جهت رسیدن به YPlus مناسب
  • تنظیمات دامنه محسباتی سیال
  • تعریف روش خوردگی
  • تعیین روش کوپل کامل ذرات و سیال و تعیین تعداد ذرات سیال در این روش
  • تعیین روش کوپل یک طرفه ذرات و سیال و تعیین تعداد ذرات سیال در این روش
  • تعیین ابعاد ذرات سنگ در سیال آب در نرم افزار CFX
  • تعریف مدل آشفتگی انتقال رینولدز SST و تنظیمات آن
  • تعریف پروفیل تکامل یافته در ورودی لوله به صورت معادله
  • تعریف شرایط مرزی ورودی و خروجی جریان
  • تنظیمات روش حل پایدار در نرم افزار ANSYS CFX
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • تنظیمات پردازش موازی و اجرای مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 22 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار سی اف ایکس، فایل مدل هندسی و شبکه

 • به طور کلی در فیلم آموزشی تحلیل سقف بتنی پیش تنیده با کابل تحت بار مرده و زنده با نرم افزار آباکوس ABAQUS با موارد زیر در نرم آشنا می شوید.
  • ایجاد مدل هندسی بتن به صورت سالید و مدل هندسی کابل ها به صورت Wire
  • تعریف رفتار الاستیک، پلاستیک و شکست بتن توسط مدل Concrete Damage Plasticity
  • تعریف رفتار الاستیک و پلاستیک کابل ها
  • مونتاژ کابل های نسبت به بتن
  • تعریف شرایط مرزی و قیود مناسب
  • تنطیمات روش حل متوالی و استاتیکی General Static
  • شبکه بندی قطعات و تعیین المان های مناسب هر قطعه
  • تعریف کشش اولیه در کابل ها و نحوه انتقال این کشش به بتن
  • تعیین خروجی های مسئله از فاکتور شکست بتن در فشار یا کشش
  • انجام تنظیمات روش حل به صورت موازی و اجرای روند حل مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر
  مدت زمان فیلم آموزشی : 19 دقیقه مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده زبان فیلم آموزشی : بی کلام ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس، فایل اکسل داده ها
 • به طور کلی در فیلم آموزشی تحلیل سوپرسونیک هواپیما جنگنده F16 با نرم افزار ANSYS CFX و روش CFD با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • ایجاد دامنه محاسباتی اطراف مدل جنگنده F16 در نرم افزار ANSYS
  • بر طرف کردن نقص های هندسی با ابزارهای نرم افزار انسیس
  • تنظیمات محیط شبکه در در workbench نرم افزار ANSYS
  • ایجاد شبکه های لایه مرزی جهت رسیدن به YPlus مناسب
  • تنظیمات دامنه محسباتی سیال
  • تعریف مدل آشفتگی انتقال رینولدز SST و تنظیمات آن
  • تنظیمات سوپرسونیک Supersonic در نرم افزار
  • تعریف متغیرهای درگ و لیفت و مانیتور کردن آن ها در حین حل
  • تعریف شرایط مرزی ورودی و خروجی جریان
  • تعریف شرط مرزی تقارن و دیواره های بدون لغزش و با لغزش
  • تنظیمات روش حل پایدار در نرم افزار ANSYS CFX
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • انجام تنظیمات روش حل پایدار و تنظیمات پردازش موازی
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 22 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار سی اف ایکس، فایل مدل هندسی و شبکه

 • به طور کلی در فیلم آموزشی شبیه سازی شکست سیال غیرنیوتنی و برخورد به آن به جسم به روش SPH و با نرم افزار آباکوس با موارد زیر در نرم آشنا می شوید. • ایجاد مدل هندسی مخزن و جسم مکعبی شکل به صورت صلب و مدل اولیه سیال غیرنیوتنی • تعریف رفتار سیال غیرنیوتنی به روش معادله توانی Power Law • شبکه بندی قطعات مختلف و تعریف کردن نودهای اس پی اچ SPH • تنظیمات روش حل دینامیکی صریح Explicit • اعمال شرایط مرزی و تعیین شتاب گرانش • تعیین خروجی های مسئله از جمله سرعت، جابه جایی، نیروها و غیره • انجام تنظیمات روش حل به صورت موازی و اجرای روند حل مسئله • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 13 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس

 • به طور کلی در فیلم آموزشی تحلیل آیرودینامیک هواپیما لیرجت Learjet 35 با نرم افزار ANSYS CFX و روش CFD با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • ایجاد دامنه محاسباتی اطراف مدل هواپیما در نرم افزار ANSYS
  • بر طرف کردن نقص های هندسی با ابزارهای نرم افزار انسیس
  • تنظیمات محیط شبکه در در workbench نرم افزار ANSYS
  • ایجاد شبکه های لایه مرزی جهت رسیدن به YPlus مناسب
  • تنظیمات دامنه محسباتی سیال
  • تعریف مدل آشفتگی انتقال رینولدز SST و تنظیمات آن
  • تعریف متغیرهای درگ و لیفت و مانیتور کردن آن ها در حین حل
  • تعریف شرایط مرزی ورودی و خروجی جریان
  • تعریف شرط مرزی تقارن و دیواره های بدون لغزش و با لغزش
  • تنظیمات روش حل پایدار در نرم افزار ANSYS CFX
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • انجام تنظیمات روش حل پایدار و تنظیمات پردازش موازی
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 18 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار سی اف ایکس، فایل مدل هندسی و شبکه

 • به طور کلی در فیلم آموزشی تحلیل هیدرودینامیک دلفین بر روی سطح آب به صورت دو فازی و روش حجم سیال VOF و روش عددی CFD با نرم افزار ANSYS CFX با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • ایجاد دامنه محاسباتی اطراف مدل دلفین در نرم افزار ANSYS
  • ایجاد برش اولیه دامنه محاسباتی جهت تعریف سطح آزاد سیال
  • تنظیمات محیط شبکه در در workbench نرم افزار Ansys
  • ایجاد شبکه های لایه مرزی جهت رسیدن به YPlus مناسب
  • تنظیمات دامنه محسباتی سیال
  • تعریف مدل آشفتگی انتقال رینولدز SST و تنظیمات آن
  • تعریف متغیرهای درگ و لیفت و مانیتور کردن آن ها در حین حل
  • تعریف شرایط مرزی ورودی و خروجی جریان
  • تعریف شرط مرزی تقارن و دیواره های بدون لغزش و با لغزش
  • تعریف متغیرهای حجم سیال به صورت Expression
  • تعریف روش حجم سیال جهت تفکیک دو فاز سیال آب و سیال هوا
  • تنظیمات روش حل پایدار در نرم افزار ANSYS CFX و مدل کوپل حجم سیال و معادلات انتقال جریان
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • انجام تنظیمات روش حل متوالی دو مرحله پایدار و گذرا و تنظیمات پردازش موازی
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 21 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار سی اف ایکس

 • به طور کلی در فیلم آموزشی شبیه سازی انتشار دود خارج شده از یک دودکش در هوا با نرم افزار ANSYS CFX با موارد زیر در نرم افزار سی اف ایکس (CFX) آشنا می شوید.

  • تنظیمات محیط شبکه در در workbench نرم افزار Ansys
  • ایجاد شبکه های لایه مرزی جهت رسیدن به YPlus مناسب
  • تنظیمات دامنه محسباتی سیال، ویژگی های سیال هوا
  • تعریف مدل آشفتگی k-ε و تنظیمات آن
  • تعریف دود به صورت Additional Variable
  • تعریف شرایط مرزی خروج دود و تابع زمانی آن
  • تنظیمات روش حل پایدار و گذار در نرم افزار ANSYS CFX
  • تنظیمات روش عددی و مقادیر باقیمانده در معیار همگرایی
  • انجام تنظیمات روش حل متوالی دو مرحله پایدار و گذرا و تنظیمات پردازش موازی
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر
  • خروجی گرفتن نحوه انتشار دود در هوا به صورت Isosurface

  مدت زمان فیلم آموزشی : 17 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار سی اف ایکس

 • به طور کلی در فیلم آموزشی شبیه سازی برخورد جسم به کیسه هوا و بررسی تغییر فشار بالشتک و دینامیک جسم با موارد زیر در نرم افزار آباکوس (ABAQUS) آشنا می شوید.

  • ایجاد مدل هندسی به صورت Shell
  • تعریف ویژگی های لاستیک به کمک مدل هایپرالاستیک Hyperelastic
  • تعریف ویژگی های جسم صلب و نسبت دادن وزن به آن
  • مونتاژ کردن جسم صلب و کیسه هوا نسبت به یکدیگر
  • تعریف فشار اولیه داخل کیسه هوا Airbag به کمک مدل Fluid Cavity در نرم افزار آباکوس ABAQUS
  • تعریف نوع تماس بین جسم صلب و کیسه هوا
  • نسبت دادن شرایط مرزی و سرعت اولیه به جسم
  • تنظیمات مربوط به ثبت دینامیک جسم و فشار داخل کیسه هوا
  • شبکه بندی قطعه و تعیین نوع المان
  • انجام تنظیمات پرداز موازی و حل مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 16 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس و فایل اکسل داده ها

 • به طور کلی در این فیلم آموزشی شبیه سازی پتانسیل خروجی از پیزوالکتریک تحت تغییر شکل نوسانی با موارد زیر در نرم افزار آباکوس (Abaqus) آشنا می شوید.

  • مدل سازی هندسی قطعات به صورت Solid
  • تعریف رفتار الاستیک پیزوالکتریک به صورت ماده اورتوتروپیک Orthotropic
  • تعریف رفتار پیزوالکتریک به صورت تنش
  • تعریف رفتار دی الکتریک پیزوسرامیک PZT4
  • تنظیمات روش دینامیکی Implicit جهت حل مسئله در بعد زمان
  • تنظیمات خروجی اختلاف پتانسیل
  • شبکه بندی قطعه و تعیین نوع المان
  • اعمال قیود و تغییر شکل نوسانی
  • انجام تنظیمات پرداز موازی و حل مسئله
  • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 9 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : بی کلام

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس و فایل اکسل داده ها

Translate »