• انجام پروژه بررسی نرخ کرنش در حد شکل دهی ورق آلومینیومی و استیلی به کمک نرم افزار آباکوس Abaqus و روش المان محدود و استخراج نمودارهای حد شکل دهی

بررسی اثر نرخ کرنش در حد شکل دهی ورق آلومینیومی و استیلی

در این پروژه شکل دهی خارج از صفحه ورق آلومینیومی (AL-3105) و استیلی (ST-14) با خواص ناهمسانگرد و با سرعت های مختلف شکل دهی به کمک روش المان محدود و با کمک نرم افزار تجاری ABAQUS شبیه سازی شده است. هدف از شبیه سازی بدست نمودار های حد کرنش شکل دهی و حد تنش شکل دهی به ازای سرعت های مختلف شبیه سازی بوده است. معیار گوشه یا دو شاخه شدن برای بدست آوردن نمودارهای حد شکل دهی ورق آلومینیومی و معیار شکست نرم که شامل معیارهای بروزو، کلیفت و کوکروف برای بدست آوردن نمودارهای حد شکل دهی ورق استیلی مورد استفاده قرار گرفته است. از روش Dynamic Explicit در نرم افزار ABAQUS برای شبیه سازی فرآیند شکل دهی استفاده شده است. همان طور که از نام این روش مشخص است، یک روش دینامیکی است که از روش عددی Explicit برای حل معادلات در آن استفاده می شود. در نرم افزار ABAQUS دو روش حل Explicit و Implicit برای حل معادلات دینامیکی موجود است. روش Explicit برای شبیه سازی مسائلی که دارای تغییر شکل های زیاد می باشند مناسب است. همان طور که مشخص است ورق تا حد شکست دچار تغییر شکل می شود بنابراین جز مسائل با تغییر شکل زیاد است، بنابراین از روش Explicit استفاده شده است. نکته قابل ذکر دیگر این است که معادلات مقاومت مصالح در نظر گرفته شده به صورت غیر خطی هستند چون تغییر شکل¬ها زیاد هستند. از مدل اصطکاکی کولمب برای ورق آلومینیومی و استیلی استفاده شده است. مقادیر مختلف ضریب اصطعکاک بین قطعات برای ورق آلومینیومی مورد بررسی قرار گرفته است.

By |2017-01-06T23:02:25+00:00ژانویه 6th, 2017|Categories: رشته مواد|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

Translate »