• انجام پروژه بررسی استحکام سد بتی با در نظر گرفتن نفوذ آب در بستر به کمک نرم افزار آباکوس Abaqus Mohr coulomb plasticity concrete damage

بررسی استحکام سد بتی با در نظر گرفتن نفوذ آب در بستر

نظر به اینکه ABAQUS یک ابزار مدلسازی عمومی و گسترده می باشد، استفاده از آن تنها محدود به تحلیل های مکانیک جامدات و سازه (تنش – تغییر مکان ) نمی شود. با استفاده از این نرم افزار می توان مسایل مختلفی نظیر انتقال حرارت، نفوذ جرم، تحلیل حرارتی اجزاء الکتریکی،اکوستیک، مکانیک خاک و پیزو الکتریک را مورد مطالعه قرار داد.

استفاده از نرم افزار ABAQUS با وجود اینکه مجموعه قابلیتهای بسیار گسترده ای را در اختیار کاربر قرار می دهد، کار نسبتا ساده ای می باشد. پیچیده ترین مسایل را می توان به آسانی مدل کرد. به عنوان مثال مسایل شامل بیش از یک جزء را می توان با ایجاد مدل هندسی هر جزء و سپس نسبت دادن رفتار ماده مربوطه به هر جزء و سپس مونتاژ اجزاء مختلف مدل کرد. در اغلب مدلسازی ها، حتی مدلهای با درجه غیر خطی بالا، کاربر می بایست تنها داده های مهندسی نظیر هندسه مساله، رفتار ماده مربوط به آن، شرایط مرزی و بار گذاری آن مساله را تعیین کند. در یک تحلیل غیر خطی، ABAQUS به طور اتوماتیک میزان نمو بار و تلرانسهای همگرایی را انتخاب و ،همچنین در طول تحلیل مقادیر آنها را جهت دستیابی به یک جواب صحیح تعدیل می کند. در نتیجه کاربر بندرت می بایست مقادیر پارامترهای کنترلی حل عددی مساله را تعیین کند.

در این پروژه سد هایقر و بستر اطراف آن در دو حالت خشک و اشباع از لحاظ استحکام مورد بررسی قرار گرفته است. سد بتی با استفاده از مدل Concrete damage plasticity و بستر خاکی اطراف آن با استفاده از مدل پلاستیک Mohr coulomb plasticity مدل سازی گردیده است. . پارامترهای نفوذپذیری خاک مانند Void ratio تعریف گردیده و جا به جایی خاک بر اساس مقدار نفوذ آب نیز مدل سازی گردیده است. سد به صورت سه بعدی مدل سازی شده و از روش استاتیکی برای انجام آنالیز استفاده شده است. فشارهای هیدرواستاتیکی ناشی از آب در آنالیز لحاظ گردیده و تاثیر آن بر روی بستر اطراف در نظر گرفته شده است. البته با استفاده از روش کوپل سازه و سیال در حالتی که سیال جریان داشته باشد نیز می توان به روش گذرا تاثیر سیال بر روی بستر را نیز مدل سازی کرد. هم در نرم افزار آباکوس (Abaqus) و هم در نرم افزار CFX می توان شبیه سازی کوپل دسازه و سیال را انجام داد. یکی از مثال مشابه بررسی رفتار سد و بستر اطراف در مقابل زلزله در حالی که اثرات زلزله در ایجاد امواج نیز مدل سازی گردد است که می توان آن را به کمک روش کوپل سازه و سیال شبیه سازی کرد.

By |2017-01-06T22:45:43+00:00ژانویه 6th, 2017|Categories: رشته عمران|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

Translate »