• پروژه برخورد چند کره با چگالی مختلف به سطح آزاد آب به روش اویلرین-لاگرانژین abaqus آباکوس sphere Eulerian Lagrangian impact pinch off

برخورد چند کره با چگالی مختلف به سطح آزاد آب به روش اویلرین-لاگرانژین

در واقعیت مسائل مختلفی در مورد برخورد با سطح آب وجود دارد و روش های مختلفی برای شبیه سازی این مسائل مورد بررسی قرار گرفته است. در این کدام از روش های فرضیاتی لحاظ گردیده و تمامی پارامترهای برخورد با سطح لحاظ نگردیده است. یکی از روش های موجود روش اویلرین-لاگرانژین است. این روش در نرم افزار آباکوس Abaqus موجود بوده و در آن سیال به روش اویلرین و جسم به روش لاگرانژین شبیه سازی می گردد. در نرم افزار از معادله انرژی که برای مدل سازی جریان آرام مناسب است استفاده می گردد. در شبیه سازی های برخورد عمده نیروی وارد شده بر روی جسم به صورت فشاری بوده و درصد نیروی نیروی اصطکاکی ناچیز است بنابراین فرض آرام بودن جریان تاثیر زیادی در نتایج نمی گذارد. در این پروژه برخورد چند کره از جنس های مختلف با چگالی های مختلف به سطح ازاد سیال توسط نرم افزار Abaqus شبیه سازی گردیده است. مقادیر Pinch off، الگوی جریان اطراف کره و جابه جایی کره در طول زمان با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردیده است. بر اساس مقایسه انجام شده روش اویلرین-لاگرانژین به خوبی توانسته است مقادیر مذکور را پیش بینی کند. از روش تماس Penalty با حداکثر مقدار ضریب سختی برای مدل سازی تماس بین سازه و سیال استفاده گردیده است. مدلی سه بعدی از کره با شرایط جریان سیال ویسکوز و غیر پایا برای شبیه‌سازی عددی استفاده گردیده است.

By |2017-01-06T13:17:18+00:00ژانویه 6th, 2017|Categories: رشته مکانیک|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

Translate »