• به طور کلی در فیلم آموزش نرم افزار آباکوس Abaqus ، آنالیز تیر تحت بار گسترده متغیر با موارد زیر در نرم افزار آباکوس Abaqus آشنا می شوید.

  •نحوه مدل سازی تیر به صورت سه بعدی توسط روش Extrusion در نرم افزار آباکوس Abaqus • نحوه تعریف ماده الاستوپلاستیک و نسبت دادن آن به مدل هندسی در نرم افزار آباکوس Abaqus • نحوه تعریف روش حل Static General جهت انجام آنالیز استاتیکی و مشخص کردن خروجی های مورد نظر جهت آنالیز تیر تحت بار گسترده متغیر در نرم افزار آباکوس Abaqus • نحوه اعمال بار گسترده متغیر از نظر مکانی که می تواند به صورت یک معادله دلخواه و یا یک توزیع گسترده باشد و همچنین نحوه اعمال بار ناشی از وزن قطعه و همچنین اعمال قیود مرزی در نرم افزار آباکوس Abaqus •نحوه تعیین نوع و ابعاد المان ها و ایجاد شبکه بر روی مدل هندسی در نرم افزار آباکوس Abaqus • نحوه انجام تنظیمات پرداز موازی و حل مسئله تیر تحت بار گسترده متغیر در نرم افزار آباکوس Abaqus • نحوه تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نیاز در نرم افزار آباکوس Abaqus

  مدت زمان فیلم آموزشی : 28 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : فارسی

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس

 • به طور کلی در فیلم آموزش نرم افزار آباکوس Abaqus : شکل دهی عمیق (deep drawing) یک کانال به روش المان محدود با موارد زیر در نرم افزار آباکوس (Abaqus) آشنا می شوید.

  • مدل سازی قطعات به صورت Plane Strain در نرم افزار آباکوس Abaqus • ایجاد مدل هندسی قطعه صلب در نرم افزار آباکوس Abaqus • تعریف رفتار الاستیک و پلاستیک ماده و ایجاد مقاطع Plane Strain در نرم افزار آباکوس Abaqus • نحوه مونتاژ قطعات و ایجاد چیدمان مناسب آنها در نرم افزار آباکوس Abaqus • تعریف چند مرحله آنالیز (Step) و انجام تنظیمات روش Static General جهت شبیه سازی شکل دهی عمیق کانال در نرم افزار آباکوس Abaqus • تعریف تماس بین قطعات به روش Surface to Surface Contact در نرم افزار آباکوس Abaqus • اعمال بار و شرایط مرزی به قطعات صلب در نرم افزار آباکوس Abaqus • تعیین اندازه و نوع المان ها و شبکه بندی قطعات در نرم افزار آباکوس Abaqus

  مدت زمان فیلم آموزشی : 37 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : فارسی

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس

 • به طور کلی در این فیلم آموزشی با موارد زیر جهت آنالیز اتصال پیچی و جوشی تیر به ستون در نرم افزار آباکوس (Abaqus) آشنا می شوید.

  • مدل سازی سه بعدی قطعات به روش های Extrusion و Revolve و همچنین ایجاد برش و پارتیشن • تعریف ماده الاستیک و نسبت دادن آن به مدل هندسی • تعریف روش حل شبه استاتیکی (quasi static) و روش عددی Dynamic Implicit و همچنین مشخص کردن خروجی های مورد نظر • نحوه اعمال کشش اولیه پیچ ها (Bolt Load) جهت مدل سازی اتصال پیچی • تعریف تماس اصطکاکی بین قطعات و همچنین نحوه اعمال اتصال پیچی و جوشی • تعیین نوع و ابعاد المان ها و ایجاد شبکه منظم بر روی مدل هندسی • انجام تنظیمات پرداز موازی و حل مسئله • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نیاز

  مدت زمان فیلم آموزشی : 54 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : فارسی

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس

 • به طور کلی در فیلم آموزشی شبیه سازی مخزن هوایی حاوی آب تحت بار زلزله با موارد زیر در نرم افزار آباکوس (Abaqus) آشنا می شوید.

  • مدل سازی قطعات به صورت Shell، Wire و Solid و روش های مدل سازی مانند Extrusion و Revolution • تعریف رفتار الاستیک مواد و تعریف سیال به کمک معادله حالت و ایجاد مقاطع مناسب و نسبت دادن آن به قطعات مختلف • نحوه مونتاژ کردن قطعات نسبت به یکدیگر و ابزارهای مختلف مونتاژ کاری مانند انتقال، چرخش و قیود • نحوه تنظیمات روش دینامیکی Explicit و اعمال Mass Scale برای سرعت بخشیدن به روند حل مسئله • نحوه اعمال تماس بین قطعات مختلف و تعریف ویژگی های تماسی مانند تماس بین مخزن و سیال و همچنین تعریف اتصال جوشی بین قطعات مانند تماس بین پایه ها و مخزن • نحوه اعمال شتاب زلزله به مخزن و تعریف تغییرات شتاب به صورت وابسته به زمان • تعیین نوع و ابعاد المان ها و ایجاد شبکه بر روی مدل هندسی قطعات مختلف • انجام تنظیمات روش حل به صورت موازی و اجرای روند حل مسئله • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 39 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : فارسی

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس

 • به طور کلی در فیلم آموزشی شبیه سازی رفتار دینامیکی قاب با میراگر تحت بار زلزله با موارد زیر در نرم افزار آباکوس (Abaqus) آشنا می شوید.

  • ایجاد مدل هندسی قاب به صورت Wire و مونتاژ کردن قطعات قاب مانند Brace ها و تیرها نسبت به یکدیگر • تعریف ماده الاستوپلاستیک به صورت وابسته به نرخ کرنش به روش Johnson Cook • تنظیمات روش حل دینامیکی Implicit و تعیین خروجی های مورد نظر مانند برش پایه (Base Shear) • تعریف اتصال بین تیرها و Brace ها به صورت جوشی و محوری و اعمال ضریب میرایی به اتصال به صورت وابسته به سرعت تغییر شکل و همچنین مقدار تغییر شکل میراگر به روش غیرخطی • اعمال شتاب زلزله Kobe به قاب جهت آنالیز زلزله سازه در نرم افزار نرم افزار آباکوس (Abaqus) • تعیین نوع و اندازه المان ها و شبکه بندی قطعات مختلف • تنظیمات پردازش موازی و حل مسئله به صورت Parallel Processing • بررسی نتایج حاصل مانند مقادیر جابه جایی سازه و مقادیر برش پایه (Base Shear)

  مدت زمان فیلم آموزشی : 33 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : فارسی

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس

 • به طور کلی در فیلم آموزشی بررسی خستگی (Fatigue) صفحه به روش VCCT و قانون Paris با موارد زیر در نرم افزار آباکوس (Abaqus) آشنا می شوید. • تعریف چند Step حل در یک آنالیز و انجام تنظیمان آن • تنظیمات روش Direct Cyclic و Fatigue و انتخاب خروجی های مناسب در نرم افزار آباکوس Abaqus • تعریف روش ایجاد ترک و پارمترهای آن به صورت ترکیب روش VCCT با قانون Paris برای بررسی خستگی (Fatigue) صفحه • اعمال بارگذاری سیکلیک به صفحه • انجام تنظیمات روش حل به صورت موازی و اجرای روند حل مسئله • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 24 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : فارسی

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس

  توجه: پیش نیاز این آموزش، فیلم آموزشی ایجاد و رشد ترک به روش XFEM است.
 • به طور کلی در فیلم آموزشی شبیه سازی دیوار آجری تحت بار فشاری و عرضی با موارد زیر در نرم افزار آباکوس (Abaqus) آشنا می شوید.

  • ایجاد مدل هندسی دیوار بتنی به صورت Solid و ایجاد مدل هندسی آرماتور به صورت Wire • ایجاد مدل هندسی آجر به صورت Solid و مونتاژ کردن آجرها نسبت به یکدیگر برای ایجاد دیوار آجری • تعریف رفتار الاستیک آجر به صورت خطی و تعریف رفتار پلاستیک آجر به روش Concrete Damage Plasticity • انجام تنظیمات روش دینامیکی Implicit برای بررسی رفتار دینامیکی دیوار آجری تحت بار عرضی و همچنین تعیین خروجی های لازم • تعریف استحکام ملات (Mortar) و رفتار چسبندگی آن به آجر با استفاده از المان های Cohesive • اعمال بار برشی و فشاری به دیوار و همچنین تعیین شرایط مرزی مناسب • تعیین نوع و ابعاد المان ها و ایجاد شبکه بر روی مدل هندسی دیوار آجری • انجام تنظیمات پرداز موازی و حل مسئله • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 27 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : فارسی

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس

 • به طور کلی در فیلم آموزشی شبیه سازی دیوار آجری تقویت شده با FRP با موارد زیر در نرم افزار آباکوس (Abaqus) آشنا می شوید.

  • ایجاد مدل هندسی frp به صورت Shell • تعریف رفتار ماده کربن در جهات مختلف و لایه چینی بر روی مدل هندسی frp و همچنین تعریف تنش های تسلیم کامپوزیت • انجام تنظیمات روش دینامیکی Implicit برای بررسی رفتار دینامیکی دیوار آجری تقویت شده با frp و همچنین تعیین خروجی های لازم • تعریف استحکام چسب و رفتار چسبندگی آن به آجر با استفاده از المان های Cohesive • تعیین نوع و ابعاد المان ها و ایجاد شبکه بر روی مدل هندسی دیوار آجری • انجام تنظیمات پرداز موازی و حل مسئله • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 19 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : فارسی

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس

  توجه : پیش نیاز این آموزش، فیلم آموزشی دیوار آجری تحت بار فشاری و عرضی است.

 • به طور کلی در فیلم آموزشی شبیه سازی دیوار آجری با قاب فلزی تحت بار فشاری و عرضی با موارد زیر در نرم افزار آباکوس (Abaqus) آشنا می شوید.

  • ایجا مدل هندسی تیر و ستون ها به صورت Shell و مونتاژ کردن کلیه قطعات نسبت به یکدیگر • تعریف رفتار الاستوپلاستیک ماده به صورت وابسته به نرخ کرنش (Strain Rate) با استفاده از مدل Johnson Cook • تعریف روش حل دینامیکی Explicit در نرم فزار آباکوس (Abaqus) و انجام تنظیمات آن و همچنین تعیین Mass Scale و خروجی های مورد نظر • تعریف تماس بین قطعات مختلف با در نظر گرفتن المان های Cohesive و خواص شکست • تعیین نوع و ابعاد المان ها و ایجاد شبکه بر روی مدل هندسی دیوار آجری • انجام تنظیمات پرداز موازی و حل مسئله • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 46 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : فارسی

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس

  توجه : پیش نیاز این آموزش، فیلم آموزشی دیوار آجری تحت بار فشاری و عرضی است.
 • به طور کلی در فیلم آموزشی شبیه سازی تیر تحت بار سیکلیک با سخت شوندگی Isotropic و Kinematic با موارد زیر در نرم افزار آباکوس (Abaqus) آشنا می شوید.

  • ایجاد مدل هندسی تیر به صورت Shell و به روش Extrusion • تعریف رفتار الاستیک و پلاستیک ماده با سخت شوندگی ایزوتروپیک (Isotropic) و کینماتیک (Kinematic) و نسبت دادن آن به تیر و همچنین تعیین جهت توزیع ماده در تیر • اعمال بار سیکلیک (Cyclic) در طول زمان و اعمال شرایط مرزی • تعریف روش حل دینامیکی Implicit و انجام تنظیمات آن و همچنین تعیین خروجی های مورد نظر • تعیین نوع و ابعاد المان ها و ایجاد شبکه بر روی مدل هندسی قطعات • انجام تنظیمات روش حل به صورت موازی و اجرای روند حل مسئله • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 25 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : فارسی

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس

 • به طور کلی در این فیلم آموزشی با موارد زیر جهت آنالیز کمانش استوانه کامپوزیتی به روش خطی و غیرخطی در نرم افزار آباکوس (Abaqus) آشنا می شوید.

  • مدل سازی هندسی پوسته به صورت Shell و نحوه ایجاد دریچه بر روی پوسته • تعریف ماده کامپوزیت و لایه چینی آن بر روی مدل هندسی پوسته • تنظیمات دو روش حل خطی و غیر خطی (Static Riks) جهت محاسبه بار کمانش در نرم افزار آباکوس (Abaqus) • تعریف نقص هندسی (Imperfection) به کمک شکل مودهای مختلف پوسته • اعمال قید کوپل برای اعمال بار متمرکز به مدل هندسی • اعمال بار متمرکز و شرایط مرزی به مدل هندسی پوسته • تعیین نوع و ابعاد المان ها و ایجاد شبکه بر روی مدل هندسی • انجام تنظیمات پرداز موازی و حل مسئله • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 30 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : فارسی

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس

 • به طور کلی در فیلم آموزشی شبیه سازی ساندویچ پنل (Sandwich Plate) تحت بار انفجار در هوا (Air Blast) با موارد زیر در نرم افزار آباکوس (Abaqus) آشنا می شوید. • ایجاد مدل هندسی هانیکومب (Honeycomb) به صورت Shell و ایجاد مدل هندسی صفحات اطراف به صورت Solid و مونتاژ کردن این قطعات نسبت به یکدیگر • تعریف رفتار الاستیک و پلاستیک وابسته به نرخ کرنش (Strain Rate) ماده استیل سری 37 به کمک روش Johnson Cook جهت بررسی رفتار ساندویچ پنل تحت بار ناگهانی انفجاری • انجام تنظیمات روش حل دینامیکی Explicit در نرم افزار آباکوس (Abaqus) و تعیین خروجی های مورد نظر • تعریف تماس بین قطعات و تنظیمات مربوط به محل، مدل و نحوه تاثیر انفجار • اعمال شرایط مرزی و شرایط اولیه به قطعات مختلف • تعیین نوع و ابعاد المان ها و ایجاد شبکه بر روی مدل هندسی • انجام تنظیمات پرداز موازی و حل مسئله • تحلیل نتایج خروجی و استخراج داده های مورد نظر

  مدت زمان فیلم آموزشی : 22 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : احمدزاده

  زبان فیلم آموزشی : فارسی

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار آباکوس

Translate »