• به طور کلی در فیلم آموزشی شبیه سازی جریان لایه مرزی روی یک صفحه تخت با موارد زیر در نرم افزار فلوئنت (Fluent) آشنا می شوید. • نحوه کار با محیط ANSYS Workbench • چگونگی تولید صفحه در محیط Design Modeler • تعریف جریان آرام لایه مرزی در نرم افزار فلوئنت (Fluent) • تنظیمات شرایط مرزی و روش حل در نرم افزار فلوئنت (Fluent) • تعیین خروجی های مد نظر و حل مسئله در نرم افزار فلوئنت (Fluent) • رسم کانتورها و نمودارهای مختلف و تحلیل نتایج 

  مدت زمان فیلم آموزشی : 14 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : نیرویی

  زبان فیلم آموزشی : فارسی

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار فلوئنت

 • به طور کلی در فیلم آموزشی شبیه سازی نحوه تسخیر موج ضربه ای در جریان های خارجی با موارد زیر در نرم افزار فلوئنت (Fluent) آشنا می شوید.

  • مدل سازی جریان تراکم پذیر (استفاده از مدل گاز ایده ال) • تنظیم شرایط مرزی برای جریان تراکم پذیر در نرم افزار فلوئنت (Fluent) • مدل آشفتگی اسپالارت آلماراس و Wall Y plus • الگوریتم PRESSURE-Coupled • استفاده از Surface Monitor برای بررسی همگرایی در نرم افزار فلوئنت (Fluent) • استفاده از Adaption برای تسخیر دقیق موج • رسم کانتورهای مختلف • چگونگی مشخص کردن جدایش جریان در نرم افزار فلوئنت (Fluent) • پیدا کردن محل دقیق موج • محاسبه ضرایب لیفت، درگ و گشتاور • استفاده از نرم افزار Tecplot جهت رسم شکل دقیق موج به صورت Shadowgraph و Shock الف- رسم چند نمودار نرم افزار تک پلات ب- وارد کردن خروجی فلوئنت به تک پلات ج- نمایش دقیق موج توسط تک پلات

  مدت زمان فیلم آموزشی : 28 دقیقه

  مدرس فیلم آموزشی : نیرویی

  زبان فیلم آموزشی : فارسی

  ضمیمه فیلم : فایل ورودی نرم افزار فلوئنت

Translate »